top of page

איכות

איכות המוצרים והשירותים שחברת "דובין חיים מכניקה עדינה בע"מ" מספקת ללקוחותיה,

קובעת במידה רבה, את הביקוש למוצריה, תדמיתה של החברה כיצרן וספק של מוצרי איכות הוא הגורם המאפשר את קיומה, צמיחתה ושגשוגה הכלכלי.

בכדי שהחברה תוכל להתמודד בהצלחה ולקיים תחרות בשווקים השונים, לחברה מערכת ניהול איכות מתקדמת הפועלת החל משלבי הצעת המחיר ועד למסירת המוצר לידי הלקוח.

פעילות מערכת ניהול האיכות בחברה תואמת בעיקרה. מתבססת על תקן ישראלי

2015 : 9001 – ISO, כמו כן, מתבססת החברה על דרישות תקנים בינ"ל ודרישות תקן מחייבות. נהלי הבטחת איכות אלה, מייצגים את מערך ניהול האיכות של החברה, קובע סוגי אחריות, ומספק את הנהלים שבאמצעותם יושגו מטרות האיכות של החברה, באופן יעיל ביותר.

הנהלת החברה אחראית לקיום ויישום קפדני של כל הוראות הנהלים בחברה.

כל עובדי החברה אחראים ליישום הדרישות המצוינות בקובץ נהלי החברה, ולהבטחת רמת האיכות המפורטת בכל שלבי העבודה הנוגעים לתחומי פעולתם או המושפעים על-ידם.

יישומם של הנהלים, מינויי ופיקוח אנשי ביקורת איכות, הם באחריות של הנהלת הבטחת האיכות, הכפופה ישירות ומדווחת למנכ"ל החברה.

לניהול מערכת האיכות מוקצבים משאבים על-פי הצורך הענייני ליישום מדיניות הבטחת האיכות.
נכון הדבר גם לגבי כח אדם מיומן, אשר באופן ממוקד עובר הדרכות והשתלמויות, בכדי להיות מעודכן בחידושים הטכנולוגיים ובכדי להעשיר ולהעמיק את רמות ידיעותיו.

bottom of page